Projecten

De opdrachtgevers en projecten waar ik voor en aan werk zijn voornamelijk projecten die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Van praktische projecten tot en met grote strategische projecten met complexe krachtenvelden. Het zijn allemaal projecten waarbij we in samenwerking met elkaar impact maken en bijdragen aan een toekomstbestendige omgeving.

Een indruk van de diverse projecten


Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord & Noord-Holland Zuid

In heel Nederland wordt verdeeld over 30 energieregio’s gewerkt aan een Regionale Energiestrategie: de RES. De provincie Noord-Holland is opgedeeld in de Energieregio Noord-Holland Noord en Zuid. In elke energieregio onderzoeken gemeenten, waterschap(pen), de provincie en tal van belanghebbenden samen waar hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kan worden opgewekt, en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) kan worden vorm gegeven. De resultaten worden verwerkt in de concept-RES en de RES 1.0.

Het maken van een RES is noodzakelijk omdat we in 2030 voldoende duurzame energiebronnen (warmte en elektriciteit) op land nodig hebben. Daardoor gebruiken we minder fossiele brandstof en stoten we minder CO2uit. Om 49% CO2reductie in 2030 te behalen is grootschalige opwek van duurzame elektriciteit nodig. Er is uitgerekend dat er in 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land nodig is. Dit moeten de 30 energieregio’s gezamenlijk realiseren.

Voor de beide RES-regio’s ben ik communicatieadviseur en richt mij voornamelijk op het proces: de plan- en besluitvorming van de regionale energiestrategie (RES). De prioritaire doelgroepen van de programmabureaus zijn: partners (vooral gemeenten, waterschappen, energiebedrijven), stakeholders en pers.


Expeditie Flevoland

Samen met Flevolanders werken de partners van de Flevolandse Energie Agenda (FEA) aan een provincie die als eerste in Nederland helemaal CO2-neutraal is. Er gebeurt al heel veel, maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Om de inwoners en bedrijven van Flevoland in beweging te krijgen werken we aan een gezamenlijke expeditie; Expeditie Flevoland.

Het energietransitie-netwerk biedt veel kansen om de impact van de initiatieven te vergroten doordat we partijen – zoals onderwijs en bedrijven – aan elkaar kunnen linken. Door onze brede kijk, zien we waar mensen en organisaties elkaar kunnen versterken en door verbindend mee te denken worden doelen sneller behaald.

Samen met een team van mensen met ongebruikelijke, gekke, briljante en creatieve ideeën werk ik aan hoe wij (als Flevolanders) samen mensen in beweging kunnen krijgen. Jongeren hebben onze speciale aandacht. We hebben alle jongeren nodig om zich bewust te zijn van het belang van nieuwe energie, het gaat om hun toekomst. Om die reden werken we intensief samen met Hogeschool Windesheim. Met hulp van de studenten tillen we de versnelling en effectiviteit van de energietransitie naar een hoger niveau. Zij zorgen voor verdieping en onderzoek.

Een gaaf project waarbij ik in mijn eigen provincie bijdraag aan een betere toekomst.


Stâl Boppeslach

Stâl Boppeslach is een samenwerkingscollectief dat op sportieve wijze een aantal goede doelen in de regio financieel wil ondersteunen. Met eigen dravers wordt er gekoerst om uitsluitend voor dit doel prijzengeld te kunnen verdienen. Mede vanwege mijn passie voor (top)sport verzorg ik de communicatie en alle daarbij behorende werkzaamheden voor dit initiatief.


GreenInclusive

GreenInclusive is een opdrachtgever die zich sterk maakt voor de transitie naar een meer duurzame economie. Dit doen ze door het ontwikkelen van producten die langdurig CO2 opslaan en hiermee actief bij dragen aan de ambities van de Nederlandse overheid. Circulariteit, CO2-opslag & sociale duurzaamheid vormen hierin de kernbegrippen. 

De activiteiten van GreenInclusive zijn uniek en het is mede daarom dat ik samenwerk met het management om dat onder de aandacht te brengen. Ik maak daarbij efficiënt gebruik van mijn netwerk en diverse communicatiekanalen.


Afgeronde projecten

Nieuwe Energie Overijssel

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken 8 kernpartners, waaronder provincie Overijssel, VNO-NCW en het waterschap, aan 20% nieuwe energie in 2023. In dit programma was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van online en offline community-communicatie. Met als doel om grote groepen stakeholders van de energietransitie te bereiken om de netwerkkracht te versterken. De kennis, contacten, uitdagingen en oplossingen uit ons netwerk verbind ik en worden o.a. versterkt dankzij een nauwe samenwerking met MVO Nederland d.m.v. de Futureproof Community.

De energietransitie draait niet alleen om technische oplossingen maar juist de sociale kant is cruciaal om de omslag naar nieuwe energie te laten slagen. Energietransitie is mensenwerk. Dit komt tot uiting in projecten als wijkaanpakken en lokale energie initiatieven.

Als communitymanager zorgde ik voor o.a. verbinding in projecten, stakeholders en kernpartners van het programma door het inzetten van een brede mediamix; van bijeenkomsten, nieuwsbrieven, sociale media en mediaproducties,

Provincie Flevoland

Als (online) communicatieadviseur bij de afdeling Ruimte en Economie was ik verantwoordelijk voor o.a. de communicatie van projecten die voortvloeien uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Projecten waarin stakeholders contant een belangrijke rol hebben. Samen met hen zijn thema’s als landbouw, duurzame energie, circulaire economie verder gebracht en tot concrete plannen uitgewerkt, waaruit o.a. de Flevolandse Energieanda is ontstaan.

Vanuit de gedachte van de Omgevingsvisie heb ik samen met een team de allereerste provinciale burgertop georganiseerd: de FlevoTop. Via de FlevoTop hebben we meer zicht gekregen in wat Flevolanders vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst, zoals duurzame energie en circulaire economie.

Daarnaast was ik actief betrokken bij de ontwikkeling van de afdeling naar opgavengericht werken.

Gemeente Elburg

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe website & Klant Contact Systeem. Het schrijven, redigeren en plaatsen van content voor diverse communicatiemiddelen. Doorontwikkelen van communicatiemiddelen om burgerparticipatie op een laagdrempelige manier te stimuleren.

Nederlandse Basketball Bond (nbb)

Voor de Nederlandse Basketball Bond heb ik o.a. onderzoek gedaan naar hoe de nbb meer bezoekers en fans aan kan trekken voor de wedstrijden van het Nationale basketbalteam.

Stichting Pioneering

Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen.

Pioneering werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en kennisinstellingen. Naast de innovaties op technisch vlak is er aandacht voor de bewoners, huurders en eigenaren: hoe betrekken we de bewoners bij de energietransitie?

Duurzaam Nowozo
In de regio Zwolle hebben de corporaties zich verenigd in Duurzaam Nowozo. Deze werkgroep komt periodiek samen en krijgt inhoudelijke ondersteuning van Pioneering. Het afgelopen jaar hebben de corporaties hun kennis en ervaringen gedeeld over o.a. hun verduurzamingsbeleid, warmtenetten, circulariteit en klimaatadaptatie.


Laten we samen impact maken


%d bloggers liken dit: